Профілактика у закладі

 

Рада профілактики

 

Школа і поліція

 

Протидія булінгу

 

Протидія насильству

 

Кібербезпека

 

Наркопост

 

Торгівля людьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада профілактики покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів,

 

батьківської громадськості, соціально-психологічної служби комплексу в створенні єдиної

 

системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у школі, координувати дії

 

педагогічного колективу з роботою міських структур і громадських організацій, працює з дітьми,

 

підлітками та їх батьками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про створення Ради профілактики та затвердження

 

персонального складу Ради профілактики >>>

 

 

 

 

 

План роботи з профілактики правопорушень серед учнів на 2023/2024 н.р. >>>

 

 


 

 

 

Положення про раду профілактики Дніпровського ліцею № 81 ДМР

Рада з профілактики правопорушень серед учнів створена за наказомдиректора школи із числа педагогічних працівників, представників батьківського комітету та органів місцевого самоврядування. Рада покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби в створенні єдиної системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у школі, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

 

I. Загальні положення

1.1.Рада профілактики створена в школі для роботи з попередження правопорушень, злочинів, зміцненню дисципліни серед учнів.


1.2. Склад ради профілактики затверджується педагогічною радою школи і складається з голови, його заступника і членів ради (7 осіб).


Членами ради є найбільш досвідчені працівники школи, представники громадських організацій.


Керує радою профілактики заступник директора з навчально-виховної роботи.


1.3 Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН "Про права дитини"; статуту школи, нормативним документам та наказам директора школи.


ІІ. Мета діяльності Ради профілактики правопорушень

 • Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, учнів та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів.

   

 • Формування і розвиток єдиного шкільного колективу із здоровим моральним кліматом.

   

 • Забезпечення координації діяльності усіх шкільних ланок, які забезпечують життєдіяльність учнівського колективу.

   

 • Підвищення ефективності виховної роботи з учнями, розвиток учнівського колективу, громадської активності, самостійності, відповідальності учнів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед учнів.

   

 • Подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання.

   

 • Формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку.

   

 • Вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки.

   

 • Протистояння негативним явищам та впливам.

   

ІІІ. Завдання діяльності Ради профілактики правопорушень

1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати.


2. Розглядає персональні справи учнів-порушників порядку.


3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на внутрішкільному обліку та обліку ВКМСД.


4. Виявляє важковиховуваних учнів та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них до комісії у справах неповнолітніх.


5. Залучає підлітків схильних до правопорушень та бродяжництва в гурткову роботу.


6. Проводить індивідуально-виховну роботу з підлітками девіантної поведінки.


7. Корегують педагогічні позиції батьків або осіб які їх замінюють, ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставить питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними організаціями.


8. Виносить проблемні питання на обговорення педради і для прийняття рішення керівництвом школи.


9. Заслуховує класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.


10. Організовує індивідуальне шефство над важкими підлітками.


11. Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у класах школи.

 

ІV. Порядок діяльності Ради профілактики правопорушень

1.Чисельний і поіменний склад Ради з профілактики затверджується на педагогічній раді і оформляється наказом директора школи на кожен рік (обирається у складі 7 осіб); головою Ради обирається директор школи або його заступник.


2.Періодичність засідань Ради визначається загальним станом профілактичної роботи в школі, моральним кліматом у районі школи, але не менше одного разу на семестр (чверть), крім екстрених випадків.


3. Хід засідання Ради з профілактики і прийняті рішення протоколюються одним із членів ради.


4. Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів).


5. Робота Ради з профілактики планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні ради і затверджується директором школи.


6. Рада не підпорядкована комісії у справах неповнолітніх, але свою роботу проводить у тісному контакті з нею та іншими правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми.


7. При розборі персональних справ разом з учнями запрошуються класний керівник та батьки учня.


8. Розглядає подання класних керівників та психолога про постановку та зняття з внутрішкільного обліку.


9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.


10. Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетенції.


11. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших - до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради.


12. Обговорює питання перебування дітей у неблагонадійних сім'ях, готує відповідні клопотання до органів опіки та піклування.


Види діяльності:


1.Педагогічна профілактика
- Діагностика інтересів.
- Діагностика нахилів, здібностей.
- Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.
- Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.


2. Консультаційна діяльність
- Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.
- Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх.


3. Просвітницька діяльність

- Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень та бездоглядності.

- Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.
- Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.

 

V. Функції Ради профілактики правопорушень

Рада є суто профілактичним органом, що і визначає її основне завдання.


Вона виконує такі функції:


- діагностичну, яка реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з’ясування реального стану навчально-виховного процесу;


- координуючу, яка зумовлює ефективність взаємозв’язків Ради та суб’єктів зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім’я, ровесники, заклади культури, ЗМІ, регіон та ін.);


- творчу, яка дає право на вибір доцільних психолого-педагогачних впливів на школярів із урахуванням конкретних умов і особистостей;


- проективну, яка полягає у виробленні нових ефективних форм і методів реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у поведінці або з порушеннями морально-правових норм;


- оцінювально-узагальнюючу, яка забезпечує вибір адекватної системи роботи Ради на основі аналізу і оцінки наявного стану;


- просвітницьку, яка реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань з права, психології, соціології, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень;


- прогностичну, яка полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів із відхиленнями у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.


У діяльності Ради використовуються різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів діяльності з учнями.

 

VІ. Права та обов’язки Ради профілактики правопорушень.

1. Рада профілактики зобов'язана:


- розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх.


- сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів.


- вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до "групи ризику" та їх позаурочну зайнятість.


- запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ учнів батьків цих учнів або осіб які їх замінюють.
здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу вчителів і батьків.


- контролювати виконання прийнятих рішень.


2. Рада профілактики має право:


- давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям, батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними.


- виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх.

 

VІ. Документація Ради профілактики правопорушень

1. Наказ про створення шкільної Ради з профілактики правопорушень.


2. План роботи ради з профілактики правопорушень.


3. Протоколи засідань.


4. Карти учнів, які перебувають на обліку в школі.


5. Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.


6. Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

© 2018 Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №81". Всі права захищені.