Разделы сайта:

 

 

 

 

 

Зміст розділу

 

 
 

 


Моніторінг якості освіти

 

Додаток до листа ІІТЗО

27.08.2013 № 14.1/10-2824

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі

 

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням законів України "Про освіту" , "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №995 "Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти", інших нормативних документів, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання стану системи освіти, якими необхідно керуватися під час проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.

 

Загальні положення

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

 

Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня методом його навчання та виховання, які ґрунтуються, зокрема, на принципах доступності, науковості, системності, наступності тощо. Це цілеспрямований процес оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та навчальними програмами.

 

Моніторинг якості загальної середньої освіти проводиться серед учнів 5 та 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – моніторинг) з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об'єктивної інформації про її якість за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.

 

Структура, обсяг та інші параметри контрольних робіт визначено на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до чинних навчальних програм для початкової і основної школи з урахуванням відповідного для цього часу – 45 хвилин.

 

Проведення моніторингу

Моніторинг проводиться за збірниками завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі (далі – збірники завдань) за графіком, наведеним у додатку 1.

 

З метою організованого проведення моніторингу адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів перебудовують навчально-виховний процес на цей день таким чином, щоб провести моніторинг з певного навчального предмета.

 

Під час проведення моніторингу в навчальних кабінетах повинні знаходитися два вчителя: вчитель, який організовує виконання тестів моніторингу та його асистент.

 

Організовують виконання тестів моніторингу вчителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х та/або 10-х класах. Якщо вчитель викладає у кількох класах паралелі 5-х та/або 10-х класів, то замість нього виконання тестів моніторингу організовує інший вчитель даного або іншого навчального предмета, директор, заступник директора навчального закладу.

 

Асистентом може бути вчитель даного або іншого навчального предмета, директор, заступник директора навчального закладу.

 

Перед початком кожного уроку, на якому проводитиметься моніторинг, учні повинні дати відповіді на запитання анкети, розміщеної у бланку відповідей з відповідного навчального предмета. Час для заповнення анкет не враховується до 45 хвилин, відведених учням для виконання тесту.

 

Збірники завдань з кожного навчального предмета складаються з 10 варіантів тестів, які розроблені відповідно до вимог чинних навчальних програм і відрізняються складністю, структурою та формою. Варіанти тестів для виконання їх учнями будуть оголошені о 12.00 напередодні дня, визначеного графіком проведення моніторингу, на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua). Якщо моніторинг проводитиметься у понеділок – варіанти будуть оголошені в останній перед цим робочий день (п'ятницю).

 

Кожен учень виконує один з чотирьох оголошених варіантів тесту і для виконання роботи використовує бланк відповідей із збірника завдань. Окремого зошита (листків) учню для виконання роботи не потрібно. Копіювати бланки відповідей та анкет не дозволяється , оскільки для комп'ютерної обробки та узагальнення результатів моніторингу враховуватимуться лише оригінальні бланки.

 

Учні 10-х класів дають відповіді на питання закритого типу безпосередньо в збірниках завдань і переносять їх до бланку відповідей. У завданнях на вибір однієї правильної відповіді пропонується це зробити з чотирьох або п'яти запропонованих. Завдання розгорнутого типу виконуються на спеціально відведеному для цього місці в бланку відповідей.

 

Учні 5-х класів дають відповіді на питання закритого типу безпосередньо в збірниках завдань, а переносять їх до бланку відповідей вчителі, які організовують проведення моніторингу та/або перевіряють тести.

 

Окрім цього, умовами моніторингу передбачається заповнення анкети кожним вчителем, що викладає відповідний предмет у 10-х класах, та вчителями початкової школи, які викладали в нинішніх 5-х класах у попередні роки. Бланк анкети вчителя розміщений у збірнику інструктивно-методичних матеріалів.

 

Бланки відповідей, анкети учнів і вчителів заповнюють кульковими ручками з чорнилами синього, фіолетового або чорного кольорів. Використання олівців, фломастерів, маркерів для цього не дозволяється.

 

Вчителі організовують виконання тестів протягом 45 хвилин. У класних журналах фіксується дата проведення заходу, а в графі "Зміст уроку" робиться запис "Моніторинг якості загальної середньої освіти". Оцінки в класні журнали не виставляються, оскільки оцінювання моніторингу здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів, але інформація про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів обов'язково доводиться в письмовій формі до відома його батьків, або осіб, які їх замінюють (додаток 2).

 

Перевірка тестів та узагальнення матеріалів моніторингу

У день проведення моніторингу правильні відповіді до завдань тестів з відповідних навчальних предметів о 14.00 - будуть розміщені на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).

 

Кожний учень (або його батьки чи особи, які їх замінюють) матиме можливість попередньо самостійно визначити рівень своїх навчальних досягнень з кожного навчального предмета, порівнявши правильні відповіді до завдань тестів, розміщених на сайті, з особистими відповідями у збірниках завдань, які залишилися після проведення моніторингу.

 

Роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі початкової школи. У загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступеня роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х класах або організовують виконання тестів.

 

Роботи учнів 10-х класів перевіряють учителі, які викладають даний предмет.

 

Учителі в день проведення моніторингу перевіряють виконані учнями тести та передають бланки відповідей усіх учнів зі своїми підписами разом із заповненими анкетами вчителя й учня керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які зберігають їх до відправлення до відділу освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій. Оцінювання робіт здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій до кожного навчального предмета, зміст яких відображено в пояснювальних записках до кожного збірника завдань.

 

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів пакують матеріали (бланки відповідей усіх учнів і анкети вчителів) у вигляді комплектів по класах і навчальних предметах та разом з узагальненою статистичною звітністю (додаток 3) передають їх до 30.10.2013 до відділів освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій. На пакунках зазначається назва і поштова адреса загальноосвітнього навчального закладу.

 

Відділи освіти районних (міських) державних адміністрацій не розкриваючи пакунки, які передали навчальні заклади, сортирують їх по класах і навчальних предметах, складають статистичну звітність (додаток 4) та разом із статичною звітністю всіх загальноосвітніх навчальних закладів надсилають їх до 05.11.2013 до інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 

Інститути післядипломної педагогічної освіти сортирують пакунки, які передали відділи освіти районних (міських) державних адміністрацій по класах і навчальних предметах, складають статистичну звітність (додаток 5) та разом із статичною звітністю всіх загальноосвітніх навчальних закладів і відділів освіти районних (міських) державних адміністрацій відправляють їх не пізніше 15.11.2013 до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ).

 

Науковий аналіз надісланих матеріалів та узагальнення результатів моніторингу по кожному класу і навчальному предмету здійснюють Інститут інноваційних технологій і змісту освіти разом з Національною академією педагогічних наук України.

 

Заступник директора Інституту

інноваційних технологій і змісту освіти Б.М. Терещук

 

 

Збірник інструктивно-методичних матеріалів для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі >>>

 

 

Дата

 

5 клас

 

10 клас

12.11.2013

 

Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

13.11.2013

Математика

Історія України

14.11.2013

 

Геометрія

19.11.2013

 

Біологія

20.11.2013

Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

 

21.11.2013

 

Алгебра

26.11.2013

 

Фізика

27.11.2013

Російська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

 

28.11.2013

 

Іноземна мова

03.12.2013

 

Хімія

04.12.2013

Я і Україна (громадянська освіта), Основи здоров ' я – комбінований тест

Технології (обслуговуючі види праці)

Технології (технічні види праці)

06.12.2013

 

Всесвітня історія

10.12.2013

 

Українська література (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

11.12.2013

Іноземна мова

 

12.12.2013

 

Географія